Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Left content
Код: 238115
Публикувано на 20.12.2016 17:00
Посещения: само за регистрирани потребители>>
Вид на търга: таен
Обявление за публична продажба
по изпълнително дело No / изх.No: №Търг № 2/2017/С Вещ № 295/2016-3
Публичен изпълнител Анна Антонова Цветанова (Териториална дирекция на НАП гр. София) обявява за публична продан
Лек автомобил,250 лв.,гр. София
Обявлението е активно
до 17.01.2017
Документи
сканирано обявление-лист:1(прегледай  или запази)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
МПС
Начална цена:
250.00 лв.
Депозит:
50.00 лв.
239724
Описание:

лек автомобил марка "Рено 19"

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02 985 95 419
За огледи
[кога]от 12.01.2017 до 17.01.2017, 10 ч. до 15 ч
[къде]
Подаване на предложения
[кога]от 12.01.2017 до 17.01.2017
[къде]
Определяне на купувач
[кога] на 19.01.2017 00:00
34693
Описание на обявлението

С Ъ О Б Щ Е Н И Е№ 2/2017/С от 19.12.2016г. Подписанaтa Анна Антонова Цветанова – главен инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания”, в качеството си на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-01-1673/16.12.2016 г. на директора на ТД на НАП София, във връзка с чл. 3, ал.1, т.13 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, чл. 246 и чл. 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ОБЯВЯВА: Публична продажба чрез търг с тайно наддаване №2/2017/С по реда на чл. 251 – 254 от ДОПК на вещи, представляващи леки и товарни моторни превозни средства, таблетираща машина, дървен материал и други отнети в полза на държавата с влезли в сила актове на съдебни и митнически органи, Дирекция „Национален парк Пирин“. Огледът на вещите се извършва всеки присъствен ден от 12.01.2017г. до 17.01.2017г. вкл. от 10ч. до 15 ч. в гр.Петрич, жк. «Изток» бл.12, вх.1, ет.1, ГПУ Петрич, с. Гега, община Петрич, ГКПП Илинден, МБ Кулата, гр. Перник, кв. Калкас, паркинг на ПАБЗН, ОСл Отдел при ОП Перник, НС Жандармерия- Враня- с. Герман, ул. Патриарх Герман № 5, Столична митница – гр.София, паркинг Илиянци, бул. Рожен № 41, гр. София, ул. Веслец № 84, НСл.С –гр.София, бул. Д-р Г.М. Димитров № 42; СГП –следствен отдел, гр. София, ул. М-р, Г. Векилски № 2, 01 РУ-СДВР, бул. Шипченски проход № 8, ДГС Разлог, гр. Банско-ДНП Пирин, гр. Белица, ул. „Владимир Поптомов“№ 2 - ЕТ „ Георги Пенчов“. Депозитът за участие в търга се внася по банков път до 17.01.2017г. в СИБАНК, BIC BUIBBGSF, IBAN: BG44 BUIB 9888 3322 9434 00, за всяка вещ или група вещи поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП София, до изтичане на посочения краен срок за внасяне. Предложенията за участие в търгa се подават в сградата на ТД на НАП София, ул. „Аксаков” № 21 от 12.01.2017г. до 17.01.2017г. от 9 до 17.30ч., както и по пощата за всяка група вещи поотделно.Отварянето на предложенията и продажбата ще се извърши на 19.01.2017г. от 15.30ч. в сграда на НАП /офис Сердика/ - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 1, зала 120. Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка в 7-дневен срок от продажбата, след приспадане на внесения депозит.Списък на вещите, продажната им цена, размера на депозита и примерни образци на плик и предложение са на разположение в сграда на НАП /Агенция Митници/ - София, ул. ”Г. С. Раковски” № 47, ет 1, както и на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg, раздел „Продажби“.Условията за провеждане на търга се намират на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg, раздел „Продажби”, в рубрика „Как да купя”. За контакти: телефон: 02/81 306 65; ПРОВЕЖДАЩ ПРОДАЖБАТА: /Анна Цветанова/

Онлайн са 112 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение