Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Left content
Код: 238930
Публикувано на 30.12.2016 11:00
Посещения: само за регистрирани потребители>>
Вид на търга: таен
Обявление за публична продажба
по изпълнително дело No / изх.No: №Търг № 4/2017/С Вещ № 4/17-1
Публичен изпълнител Галя Цветанова Маринова (Териториална дирекция на НАП гр. София) обявява за публична продан
Недвижими имоти,1925 лв.,гр. Благоевград
Обявлението е активно
до 24.01.2017
Документи
сканирано обявление-лист:1(прегледай  или запази)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Благоевград
Тип на имуществото:
Друго
Начална цена:
1925.00 лв.
Депозит:
385.00 лв.
240539
Описание:

1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 98 595 455
За огледи
[кога]от 19.01.2017 до 24.01.2017, от 10 ч. до 15 ч.
[къде]
Подаване на предложения
[кога]от 19.01.2017 до 24.01.2017
[къде]
Определяне на купувач
[кога] на 26.01.2017 00:00
34830
Описание на обявлението

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 4/2017/Сот 29.12.2016 г. Подписанaтa Галя Цветанова Маринова – старши инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания”, в качеството си на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-01-1722/29.12.2016 г. на директора на ТД на НАП София, във връзка с чл. 3, ал.1, т.13 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, чл. 246 и чл. 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ОБЯВЯВА: Публична продажба чрез търг с тайно наддаване №4/2017/С по реда на чл. 251 – 254 от ДОПК на недвижими имоти, отнети в полза на държавата с влезли в сила актове на съдебни органи, съгласно приложен списък, неразделна част от съобщението.Огледът на недвижимите имоти се извършва всеки присъствен ден от 19.01.2017 г. до 24.01.2017 г., вкл. от 10 ч. до 15 ч. по местонахождение на имотите: гр. Благоевград, м-ст "Парк Бачиново"; гр. Благоевград; с. Рилци, общ. Благоевград; с. Плоски, общ. Сандански; с. Беласица, общ. Петрич; с. Илинденци, общ. Струмяни.Депозитът за участие в търга се внася по банков път до 24.01.2017 г. в СИБАНК, BIC: BUIBBGSF, IBAN: BG44 BUIB 9888 3322 9434 00, за всеки имот поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП София, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.Предложенията за участие в търгa се подават в сградата на ТД на НАП София, ул. „Аксаков” № 21от 19.01.2017 г. до 24.01.2017 г., вкл. от 9 до 17.30 ч., както и по пощата, за всеки имот поотделно.Отварянето на предложенията и продажбата ще се извърши на 26.01.2017 г. от 15.30ч. в сграда на НАП /офис Сердика/ - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 1, зала 120. Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка в 7-дневен срок от продажбата, след приспадане на внесения депозит.Списък на вещите, продажната им цена, размера на депозита и примерни образци на плик и предложение са на разположение в сграда на НАП /офис Сердика/ - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, както и на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg, раздел „Продажби“.Условията за провеждане на търга се намират на страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg, раздел „Продажби”, в рубрика „Как да купя”. За контакти телефон: 02/ 81 306 69. ПРОВЕЖДАЩ ПРОДАЖБАТА: (Г. Маринова)

Онлайн са 153 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение