Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Left content
Код: 239657
Публикувано на 09.01.2017 11:38
Посещения: само за регистрирани потребители>>
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Росен Росенов Сираков с рег. No: 812 обявява за публична продан
Офис,70097 лв.,КЪРДЖАЛИ
Обявлението е активно
от 13.01.2017
до 13.02.2017
Документи
сканирано обявление-лист:1(прегледай  или запази)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Кърджали
Тип на имуществото:
Офиси
Начална цена:
70097.00 лв.
Площ (в кв.м):
271.000
241266
Описание:

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 40909.122.170.1.1 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет, точка, едно, точка, едно/, разположен в южната част на ПЪРВИ ЕТАЖ в триетажна масивна АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 40909.122.170.1/четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет, точка, едно/, изградена в имот с идентификатор 40909.122.170 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет/ по кадастралната карта на гр. Кърджали, в СПЗ „Изток”, район „Петрол”, който обект е със застроена площ 270,81 кв.м. /двеста и седемдесет цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра/ и се състои от читалня, библиотека, технически кабинет, офис, абонатна, съблекалня и коридор, ведно с припадащите се 27,62 % /двадесет и седем цяло и шестдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата в размер на 56,11 кв.м. /петдесет и шест цяло и единадесет стотни квадратни метра/, при граници на обекта: над обекта: 40909.122.170.1.2, под обекта – няма, на същия етаж – няма.НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА:70 097,00 /СЕДЕМДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ ЛВ./ ЛЕВА/75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. СДЕЛКАТА Е НЕОБЛАГАЕМА ДОСТАВКА ПО ЗДДС. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 40909.122.170.1.2 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет, точка, едно, точка, две/, разположен в южната част на ВТОРИ ЕТАЖ в триетажна масивна АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 40909.122.170.1/четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет, точка, едно/, изградена в имот с идентификатор 40909.122.170 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет/ по кадастралната карта на гр. Кърджали, в СПЗ „Изток”, район „Петрол”, който обект е със застроена площ 354,87 кв.м. /триста петдесет и четири цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра/ и се състои от фоайе, дванадесет офис-стои, два коридора, заседателна зала и санитарен възел с две тоалетни клетки и умивални, ведно с припадащите се 36,19 % /тридесет и шест цяло и деветнадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата в размер на 73,52 кв.м. /седемдесет и три цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, при граници на обекта: над обекта: 40909.122.170.1.3, под обекта – 40909.122.170.1.1, на същия етаж – нямаНАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА:76 227,00 /СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ ДВЕСТА ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ/ ЛЕВА/75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. СДЕЛКАТА Е НЕОБЛАГАЕМА ДОСТАВКА ПО ЗДДС.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0361/ 621 12
Определяне на купувач
[кога] на 14.02.2017 09:20
203130
Онлайн са 139 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение