Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Left content
Код: 240024
Публикувано на 11.01.2017 15:01
Посещения: само за регистрирани потребители>>
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Виктор Георгиев Георгиев с рег. No: 725 обявява за публична продан
Ателие, Таван,19582.5 лв.,ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Обявлението е активно
от 13.01.2017
до 13.02.2017
Документи
сканирано обявление-лист:1(прегледай  или запази)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Велико Търново
Тип на имуществото:
Ателие
Начална цена:
19582.50 лв.
Площ (в кв.м):
22.000
249002
Описание:

ІІІ. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ АТЕЛИЕ "З" /буква "З"/, със застроена площ от 22 /двадесет и два/ квадратни метра, находящ се в град Велико Търново, ул. "Асен Разцветников" № 4, на пъртерен етаж в жилищна сграда - блок 7 /седми/, секция "А" /буква "А"/, построена в ЖСК Зенит - Велико Търново въз основа на въздмездно отстъпено право на строеж върху държавна земя - УПИ ХІV /четиринадесет/, в строителен квартал 373 /триста седемдесет и трети/ по плана на град Велико Търново, състоящ се от: ателие, баня-тоалетна, при граници: запад – ателие „Ж“ на Андон Николов Хаджимарински и Дочка Павлова Хаджимаринска, юг – междублоково пространство, изток – стълбищна клетка и апартамент „И“ на партерен етаж на Младен Колев Милков и Анелия Блажева Милкова, север – коридор, отгоре – апартамент „А“ на първи етаж на Колю Колев Милков и Гина Йорданова Милкова, отдолу – магазин за промишлени стоки на сутеренен етаж на Младен Колев Милков и Анелия Блажева Милкова, ЗАЕДНО с 1.76 % /едно цяло и седемдесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и 1.80 % /едно цяло и осемдесет процента/ идеални части от правото на строеж, който имот според справка от АГКК с вх. № 15824/29.09.2016 г. представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.506.73.1.2 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, петстотин и шест, точка, седемдесет и три, точка, едно, точка, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със Заповед: КД-14-04-212/20.08.2010 година на Началник на СГКК – Велико Търново. Адрес на имота: град Велико Търново, ул. „Асен Разцветников“ № 4, ет. 0, Ателие З. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.506.73. Предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 22 кв. м (двадесет и два квадратни метра). Прилежащи части: 1.76 % (едно цяло и седемдесет и шест стотни процента) от общите части на сградата. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10447.506.73.1.12, 10447.506.73.1.1, под обекта: 10447.506.73.1.17, над обекта: 10447.506.73.1.4; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 19 582.50 лв. (деветнадесет хиляди петстотин осемдесет и два лева и петдесет стотинки);

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 650 629
Определяне на купувач
[кога] на 14.02.2017 08:30
203490
Онлайн са 206 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение