Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Left content
Код: 240030
Публикувано на 11.01.2017 15:11
Посещения: само за регистрирани потребители>>
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Виктор Георгиев Георгиев с рег. No: 725 обявява за публична продан
Многостаен апартамент,117617.25 лв.,ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Обявлението е активно
от 13.01.2017
до 13.02.2017
Документи
сканирано обявление-лист:1(прегледай  или запази)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Велико Търново
Тип на имуществото:
Многостайни
Начална цена:
117617.25 лв.
Площ (в кв.м):
124.000
249008
Описание:

VІ. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ АПАРТАМЕНТ "А" /буква "А"/ с идентификатор № 10447.506.73.1.6, със застроена площ от 124 /сто двадесет и четири/ квадратни метра, находящ се в град Велико Търново, ул. "Асен Разцветников" № 4, на втори етаж в жилищна сграда - блок 7 /седми/, секция "А" /буква "А"/, построена в ЖСК Зенит - Велико Търново въз основа на въздмездно отстъпено право на строеж върху държавна земя - УПИ ХІV /четиринадесет/, в строителен квартал 373 /триста седемдесет и трети/ по плана на град Велико Търново, състоящ се от: дневна-столова, три спални, баня, тоалетна, коридор, две тераси, при граници: изток - апартамент "Б" на втори етаж на Андон Николов Хаджимарински и Дочка Павлова Хаджимаринска и стълбищна клетка, запад - общинска земя, север - улица, юг - улица, отдолу - апартамент "А" на първи етаж на Колю Колев Милков и Гина Йорданова Милкова, отгоре - апартамент "В" на Валентин Дончев Димитров и апартамент "Г" на Атанас Дончев Димитров, ЗАЕДНО с ИЗБА № 3 /три/, с площ от 12.75 /дванадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, при граници: север - изба № 2 на Атанас Дончев Димитров и Валентин Дончев Димитров, юг - магазин на Анелия Блажева Милкова и Младен Колев Милков, изток - коридор, запад - общинска земя, отгоре - склад на Генчо Ноев Ноев и Румяна Георгиева Ноева, ЗАЕДНО с 10.73 % /десет цяло и седемдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и 10.18 % /десет цяло и осемнадесет процента/ идеални части от правото на строеж, който имот по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.506.73.1.6 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, петстотин и шест, точка, седемдесет и три, точка, едно, точка, шест/. Последно изменение със Заповед: КД-14-04-212/20.08.2010 г. на Началник на СГКК – Велико Търново. Адрес на имота: град Велико Търново, ул. „Асен Разцветников“ № 4, ет. 2, ап. А2. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.506.73. Предназначение на обекта: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 124 кв. м. Прилежащи части: Изба № 3 – 12.75 кв. м, 10.73 % идеални части от общите части на сградата. Ниво № 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 10447.506.73.1.5; Под обекта – 10447.506.73.1.4; Над обекта: 10447.506.73.1.10, 10447.506.73.1.8 НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 117 617.25 лв. (сто и седемнадесет хиляди шестстотин и седемнадесет лева и двадесет и пет стотинки);

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 650 629
Определяне на купувач
[кога] на 14.02.2017 08:30
203496
Онлайн са 206 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение