Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Left content
Код: 240105
Публикувано на 11.01.2017 17:00
Посещения: само за регистрирани потребители>>
Вид на търга: таен
Обявление за публична продажба
по изпълнително дело No / изх.No: №6/2017/П
Публичен изпълнител Иван Богомилов Тодоров (Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив) обявява за публична продан
Товарен автомобил,1080 лв.,РУ на МВР Карлово - база КАТ
Обявлението е активно
до 19.01.2017
Документи
сканирано обявление-лист:1(прегледай  или запази)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
Тип на имуществото:
Камиони
Начална цена:
1080.00 лв.
Депозит:
216.00 лв.
249083
Описание:

Дата на първа регистрация 31.01.1997 г.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 935 150
За огледи
[кога]от 16.01.2017 до 18.01.2017, от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.
[къде]
Подаване на предложения
[кога]от 16.01.2017 до 20.01.2017
[къде]
Определяне на купувач
[кога] на 24.01.2017 00:00
35072
Описание на обявлението

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 6от 06.01.2017г. Подписаният Иван Богомилов Тодоров – главен инспектор по приходи в отдел „Държавни вземания” в качеството на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-09-13/06.01.2017г. на директора на ТД на НАП Пловдив, във връзка с чл. 3, ал. 1, т.12 и ал. 4 и чл. 10, ал.1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, 246 и 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ОБЯВЯВА: Публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 6/2017/П по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК, на вещи, леки МПС, дървесина и др., отнети и изоставени в полза на държавата с влезли в сила актовe на Районен съд гр.Хасково, Районен съд гр.Чирпан, Районен съд гр.Казанлък, Районен съд гр.Карлово, Районен съд гр.Панагюрище , Окръжен съд гр.Стара Загора, Районен съд гр.Велинград, Районен съд гр.Пловдив, Районен съд гр.Стара Загора, Окръжен съд гр.Пловдив, Окръжен съд гр.София, Районен съд гр.Харманли, Районна прокуратура гр.Пловдив, Районен съд гр.Крумовград, Районен съд гр.Ивайловград, Районен съд гр.Ардино, Районен съд гр.Свиленград, Районен съд гр.Чепеларе, РИОСВ Хасково, РДГ Кърджали, Митница Пловдив и Митница Свиленград, с необщностен и общностен статут. Оглед на вещите се извършва всеки работен ден от 16.01.2017г. до 18.01.2017г. включително от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 16,00 ч. по местонахождение на вещите. Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на ТД на НАП – гр. Пловдив: IBAN: BG90IORT73753350005000, BIC: IORTBGSF в ТБ Инвестбанк АД гр. Пловдивдо 19.01.2017г. включително, за всяка вещ или група от вещи поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП-Пловдив, до изтичане на посочения краен срок за внасяне. Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус 2, в работни дни от 16.01.2017г. до 20.01.2017г. включително, от 9.30 ч. до 17.30 ч. или по пощата за всяка вещ или група от вещи поотделно. Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 14.00 ч. на 24.01.2017г. в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус 2. Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка, в 7-дневен срок от продажбата след приспадане на внесения депозит. Условията за провеждане на търга, списък на вещите, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус № 2 , както и на страницата на НАП в Интернет:www.nap.bg Телефон за контакт: 032/935 150

Онлайн са 202 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение