Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Left content
Код: 240114
Публикувано на 11.01.2017 16:48
Посещения: само за регистрирани потребители>>
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Венцислав Йорданов Маринов с рег. No: 833 обявява за публична продан
Производствен имот,180000 лв.,РУСЕ
Обявлението е активно
от 23.01.2017
до 23.02.2017
Документи
сканирано обявление-лист:1(прегледай  или запази)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Русе
Тип на имуществото:
Промишлени обекти
Начална цена:
180000.00 лв.
Площ (в кв.м):
1211.000
249092
Описание:

ПРОМИШЛЕН ОБЕКТ, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.562 /шест три четири две седем точка три точка пет шест две/, с адрес на имота: гр.Русе, община Русе, област Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. Свети Димитър Басарбовски № 12 /дванадесет/, с площ от 1 211 кв.м. /хиляда двеста и единадесет квадратни метра/; а по акт за ипотека представляващ УПИ II /две римско/ с площ от 754.50 кв.м. /седемстотин петдесет и четири квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/ плюс придадено от УПИ I /едно римско/; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за машиностроителна и машинообработващата промишленост; стар идентификатор: няма; номер на предходен план: 3.138 /три точка едно три осем/, квартал ЗПЗ; при съседи - 63427.3.253, 63427.3.139, 63427.3.561, 63427.3.560, 63427.3.559, заедно със сградите попадащите върху имота: 1. СГРАДА 63427.3.562.1 /шест три четири две седем точка три точка пет шест две точка едно/; със застроена площ от 308 кв.м. /триста и осем квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: промишлена сграда; по акт за ипотека представляваща СГРАДА СТОЛ със застроена площ 465 кв.м. /четиристотин шестдесет и пет квадратни метра/ и придадената част от сградата – магазин от УПИ I 2. СГРАДА 63427.3.562.2 /шест три четири две седем точка три точка пет шест две точка две/; със застроена площ от 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, брой етажи 1 /едно/, предназначение: промишлена сграда; а по акт за ипотека представляваща гараж с площ 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/ и склад за гражданска отбрана с площ 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/ 3. СГРАДА 63427.3.562.3 /шест три четири две седем точка три точка пет шест две точка три/, със застроена площ от 22 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: друг вид сграда за обитаване, а по нотариален акт представляващ портиерна и велогараж. ЦЕНА: 180 000.00 лв.вписана Възбрана в полза на Сико-С ООД, , учредена Договорна ипотека в полза на Юробанк България АД, първа по ред в размер на 208 000 лева и втора по ред в размер на 50 000 лева. Всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 16:00 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20168330400223

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 822 699
Определяне на купувач
[кога] на 24.02.2017 10:00
203577
Онлайн са 143 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение